Leestijd 2 tot 4 minuten

Opleidingen gingen door, in de praktijk én online

In 2020 had GGZ Delfland een belangrijk doel: samen blijven werken aan de best mogelijke zorg. Voor de kwaliteit en continuïteit van zorg hebben we daarom zo veel mogelijk praktijktoetsen, vaardigheidstrainingen en theorielessen door laten gaan. Op anderhalvemeter afstand in de klinieken, online in de schoolbanken. Er zijn zelfs nieuwe opleidingsroutes uitgestippeld, leergangen gestart en innovatieve onderzoeken opgezet.

Voorrang praktijklessen

Veiligheid vroeg in 2020 extra aandacht. Ook in de opleiding van onze 107 medewerkers en 60 stagiaires. Zij lopen stage of volgen intern de opleiding tot verpleegkundige of een specialistische opleiding tot bijvoorbeeld gz-psycholoog of psychiater. In die opleidingen kregen de praktijklessen voorrang: het veilig leren op de werkplek en zo min mogelijk fysiek naar school, om besmetting met covid te voorkomen. Dankzij de creativiteit van opleiders, trainers en onderwijsinstituten is het daarnaast toch ook gelukt om de theoretische scholing te geven. Met digitale bijeenkomsten, online modules en lessen.

Medewerkers in opleiding

107
  • Verpleegkundig specialist 7
  • Verpleegkundige (beroepsbegeleidende leerweg) 25
  • Psychiater (arts in opleiding tot specialist) 19
  • Gezondheidszorgpsycholoog 39
  • Klinisch psycholoog 11
  • Psychotherapeut 6
  • Totaal in opleiding 107

Nieuwe loopbaanroutes

Achter de schermen is verder gewerkt aan het ontwikkelen van verschillende opleidingsroutes. Als lerende organisatie vinden we het bij GGZ Delfland belangrijk om niet alleen medewerkers op te leiden, maar hen ook te faciliteren in hun ontwikkeling. Zo hebben we eerder een opleidingstraject opgezet voor mbo-verpleegkundigen die wilden doorgroeien naar hbo-verpleegkundigen. In 2020 startte een derde groep verpleegkundigen met deze opleiding tot hbo-verpleegkundige. Met het oog op oplopende tekorten aan gespecialiseerd personeel is voor sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen een vergelijkbaar traject opgezet. Het aantal opleidingsplaatsen is vastgesteld en er is budget voor vrijgemaakt. Daarnaast is een start gemaakt met een opleidingsroute voor agogen en ervaringswerkers. Zo laten we zien welke weg je kunt bewandelen om je verder te bekwamen en ontwikkelen.

Talent ontdekken en ontwikkelen

Om de potentie van talentvolle behandelaren tot bloei te laten komen, hebben we in 2019 een leergang ‘Leidende Professional in de Zorg’ opgezet. In 2020 rondde een eerste groep van twaalf gedagswetenschappers, psychiaters en verpleegkundig specialisten dit uitgebreide programma met succes af. Zij kregen handvatten om in een project of de organisatie leiding te nemen. Sommigen voerden een nieuwe behandelmethode in, zoals psychiater Christel Herben deed voor de behandeling van depressies. Anderen ontdekten dat ze het inspirerend vinden om naast hun vak managementtaken te doen.

Samen innoveren

Wat opvalt, zeker in het afgelopen jaar, is de ontwikkelkracht van onze medewerkers en de opleidingsinstituten waarmee we samenwerken. Voor de onderzoekslijn op het gebied van virtual reality (VR) gingen bijvoorbeeld meerdere onderzoeken van start, zoals het promotieonderzoek in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam naar een speciale VR-omgeving die is ontwikkeld voor de behandeling van depressie. Daarnaast hebben studenten verpleegkunde, fysiotherapie en logopedie van de Hogeschool Rotterdam zich ook in dit jaar vastgebeten in vragen uit onze zorgpraktijk. Op klinische locaties van GGZ Delfland deden zij praktijkonderzoek en gaven ze waardevolle inzichten voor verdere verbetering of vernieuwing van de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl, de behandelmethode ART en functiedifferentiatie.

Kwaliteit van zorg

Bij GGZ Delfland werken we met medewerkers die zelf regie durven nemen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. We zorgen voor een veilige, plezierige en collegiale omgeving waarin ideeën en meningen gerespecteerd worden. Om ons uitgangspunt te verduidelijken, hebben we een gedragscode opgesteld met daarin punten die we daarbij belangrijk vinden.

Leestijd 8 tot 10 minuten

Stap voor stap: van idee
naar innovatie