Swanet Woldhuis

Raad van toezicht

Nieuw lid Swanet Woldhuis

"Als je de covid-crisis gebruikt om te reflecteren op de manier waarop je organisatie omgaat met gebeurtenissen en problemen, kun je het ook zien als een kans om te beoordelen of je vernieuwende oplossingsrichtingen wel of niet hebben gewerkt en wat er beter kan." Swanet Woldhuis, nieuw lid van de raad van toezicht, vindt dat GGZ Delfland in 2020 snel en goed heeft geanticipeerd op de situatie. "Er zijn creatieve oplossingen bedacht die een vliegwiel kunnen zijn voor toekomstige innovaties in de zorg. En we zijn als raad van toezicht ook erg trots op alle medewerkers die ondanks de covid-pandemie de reguliere zorg draaiende hebben gehouden. Daar zijn we bijzonder blij mee. Voor cliënten is stabiliteit, voorspelbaarheid en juist in een crisistijd (digitaal) contact kunnen hebben met je behandelaar, uitermate belangrijk."

Innovatieve organisatie

Ze wist al dat ze voor een innovatieve, wendbare organisatie had gekozen die haar eigen koers durft te varen. "GGZ Delfland is een relatief kleine aanbieder in de geestelijke gezondheidszorg die de inhoud van de zorg en de ontwikkeling van die inhoud centraal stelt. Dat is ook voor buitenstaanders zichtbaar." Eenmaal gestart als toezichthouder zag ze hoe gedreven vanuit de inhoud deze processen verlopen. "Het zit in allerlei kleine vernieuwingen, zoals de investering in nieuwe behandelmethoden, maar ook in de interne doorgroei van medewerkers. Het goede behouden, maar met je tijd mee bewegen en het perspectief van de client centraal houden. Die combinatie vind ik belangrijk. Goed zorgen voor je medewerkers is de basis voor goede zorg aan de cliënten."

Juiste zorg op de juiste plek

Wat Swanet ook opviel en belangrijk vindt: "Er is samenwerking met allerlei stakeholders in de directe leefomgeving. Familie van de cliënt, maar ook zorgpartners, bedrijven en wetenschappers in de regio, zoals de TU Delft. Ik vind het boeiend als organisaties in de eigen regio krachten bundelen en een specifieke 'couleur locale' op basis van de vraag ontwikkelen. Je kunt daardoor vanuit verschillende perspectieven naar de ontwikkeling van zorg kijken. Het draagt bovendien bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Met het oog op de wachtlijsten onderzoekt GGZ Delfland bijvoorbeeld samen met partners uit het sociale domein hoe ze de diagnostiek aan de voorkant kunnen versnellen. Het idee is dat je eerst de basis van de patiënt op orde brengt: bed, bad, brood en regelmaat, misschien ook het aanpakken van schulden. Dan kun je sneller starten en daarna misschien wel effectiever behandelen of niet behandelen omdat de cliënt weer meer in balans is en de juiste randvoorwaarden voor zijn leven heeft kunnen opbouwen."

Voelbare kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid van zorg. Dat zijn niet voor niets de aandachtsgebieden van Swanet als nieuw lid van de raad van toezicht. "Ik ben opgeleid als psychotherapeut, ben daarna bedrijfskunde gaan studeren en heb ook leiding gegeven aan verschillende patiëntenverenigingen. Wat ik mooi vind, is dat GGZ Delfland investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en werkt met meetbare en merkbare kwaliteit. Je hebt natuurlijk de cijfers, zoals de waardering, calamiteiten en incidenten. Dat kun je meten, en dat geeft een beeld. Maar kwaliteit is ook een gevoel, de sfeer die je voelt. Ik ben daarom blij dat we als raad van toezicht begin 2020 nog een werkbezoek konden brengen aan GGZ Delfland, maar ook aan diverse digitale bijeenkomsten mochten deelnemen. Het helpt om organisatie- en omgevingssensitief te blijven. Het zit vaak in kleine dingen. Hoe het terrein eruitziet, of cliënten tevreden zijn over het eten, of er wordt er geïnvesteerd in de eigen regie en daarmee de keuzevrijheid van cliënten. Daar voeren we gesprekken over. Daardoor hoor je wat er leeft, wat mensen belangrijk vinden, waar ze zich niet gehoord voelen. Deze zaken kun je niet altijd meten, maar wel opmerken."

Digitale veiligheid

De digitalisering van de zorg kwam in 2020 logischerwijs ook op het bordje van de raad van toezicht. "Er is afgelopen jaar veel geïnvesteerd in informatie- en communicatietechnologie. Hoe ervaren cliënten dat? Meestal kijkt de auditcommissie naar ict en databescherming, maar nu lopen kwaliteit van zorg en ict door elkaar heen. Daar moet je dan samen naar kijken. Heel interessant, vind ik. Want hoe kun je de zorg verder digitaliseren en of digitaal ondersteunen, met behoud van kwaliteit en veiligheid? Dat gaan we in het komend jaar zeker verder onderzoeken. Ik hoop dat ik hieraan kan bijdragen vanuit mijn huidige functie bij het Nederlandse Huisartsen Genootschap, waar ik verantwoordelijk ben voor richtlijnen, e-health en de transformatie van Thuisarts.nl. De toegankelijkheid van informatie is belangrijk, maar ook de kwaliteit van zorg. Ik zie dat als een belangrijke taak van de raad van toezicht. We kijken of de bestuurder en medewerkers de missie en visie goed uitvoeren, maar onderzoeken ook hoe we vanuit onze expertise een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de organisatie."

Wij werken volgens de 'Governancecode Zorg'. Daarbij zijn de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht vastgelegd in statuten, het reglement raad van bestuur en reglement raad van toezicht. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Uitgangspunt is dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg.

 

Leestijd 2 tot 4 minuten

De oren, ogen en stem van de organisatie